Thông tin kinh mạch Thiên Sơn và Minh Giáo của Cửu Âm Chân Kinh

Các chỉ số của kinh mạch Thiên Sơn và Minh Giáo ở 216 chu thiên.

Kinh mạch phái Minh Giáo - Thuận:
 • Ngoại công chính xác +70
 • Nội công chính xác +70
 • Lực tay +22
 • Nội công phòng ngự +78
 • Khí huyết +1406
 • Nội lực +289
 • Giảm tỉ lệ bị bạo kích +4%
 • Khí huyết +300
Snail chấm điểm: Ngoại 3/5. Nội 3/5

Kinh mạch phái Minh Giáo - Nghịch:
 • Ngoại công chính xác +91
 • Nội công chính xác +91
 • Lực tay +29
 • Nội công phòng ngự +101
 • Khí huyết +1828
 • Nội lực +376
 • Giảm tỉ lệ bị bạo kích +4%
 • Khí huyết +300
Snail chấm điểm: Ngoại 4/5. Nội 4/5

Kinh mạch phái Thiên Sơn - Thuận:
 • Phong kinh +90
 • Lực tay +12
 • Thân pháp +24
 • Nội công phòng ngự +60
 • Khí huyết +1475
 • Nội lực +305
 • Tỉ lệ chính xác ngoại công +8%
 • Tỉ lệ chính xác nội công +8%
 • Khí huyết +300
Snail chấm điểm: Ngoại 3/5. Nội 3/5

Kinh mạch phái Thiên Sơn - Ngịch:
 • Phong kinh +117
 • Lực tay +16
 • Thân pháp +31
 • Nội công phòng ngự +78
 • Khí huyết +1918
 • Nội lực +397
 • Tỉ lệ chính xác ngoại công +8%
 • Tỉ lệ chính xác nội công +8%
 • Khí huyết +300
Snail chấm điểm: Ngoại 3/5. Nội 3/5
Bình luận (2)