Cài Đặt Và Tùy Chỉnh Apache, PHP & MySQL Trên Ubuntu

  Cài Đặt Và Tùy Chỉnh Apache, PHP & MySQL Trên Ubuntu

Cài đặt apache

sudo apt-get install apache2

Tùy chỉnh Apache

- Khởi động, kích hoạt và ngừng hoạt động của Apache:
sudo /etc/init.d/apache2 start
sudo /etc/init.d/apache2 stop
sudo /etc/init.d/apache2 restart
- Không cho phép Apache tự khởi động cùng hệ thống:
sudo update-rc.d -f apache2 remove
- Thêm Apache vào danh sách khởi động với hệ thống:
sudo update-rc.d apache2 defaults
- Thay đổi thư mục webroot: (Mặc định webroot của Apache là /var/www):
sudo gedit /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf
Sau đó thay đổi DocumentRoot /var/www thành DocumentRoot /home/user/public_html, và <Directory /var/www/> thành <Directory /home/user/public_html/>, Lưu lại thay đổi và khởi động lại Apache. - Tạo site mới:
sudo cp /etc/apache2/sites-available/default /etc/apache2/sites-available/site1
gksu gedit /etc/apache2/sites-available/site1
Thay đổi DocumentRoot /var/www thành DocumentRoot /home/user/public_html và <Directory /var/www/> thành <Directory /home/user/public_html/>. Sau đó lưu lại thay đổi trên file này. Thay đổi mặc định sang site1:
sudo a2dissite default && sudo a2ensite site1
khởi động lại Apache. - Kích hoạt file .htaccess:
gksu gedit /etc/apache2/sites-available/site1
Tìm <Directory /home/user/public_html/>, bên dưới nó hãy thay đổi AllowOverride None thành AllowOverride All.

Cài đặt MySQL

sudo apt-get install mysql-server mysql-client
Bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu mới cho MySQL, mặc định là trống, bạn có thể để trống và nhấn enter.

Cài đặt PHP 5 Và Module Apache PHP 5

sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5
Khởi động lại Apache.

Cài đặt module MySQL cũng như các module khác cho PHP

Tìm các module có sẵn của PHP
sudo apt-cache search php5
Chọn các module để cài đặt:
sudo apt-get install php5-mysql php5-curl php5-gd php5-idn php-pear php5-imagick php5-imap php5-mcrypt php5-memcache php5-ming php5-ps php5-pspell php5-recode php5-snmp php5-sqlite php5-tidy php5-xmlrpc php5-xsl
Sau đó khởi động lại Apache.

Cài đặt phpMyadmin

sudo apt-get install phpmyadmin
Bạn sẽ nhận được câu hỏi sau: web server to reconfigure automatically: nhập apache2
Configure database for phpmyadmin with dbconfig-common? nhập No
Sau đó bạn có thể truy cập http://localhost/phpmyadmin để vào phpmyadmin, nếu truy cập bị báo lỗi 404 not found thì có thể sửa bằng cách sau:
# Include Phpmyadmin Config File
Include /etc/phpmyadmin/apache.conf

Tùy chỉnh PHP 5

- Chỉnh sửa file php.ini:
sudo gedit /etc/php5/apache2/php.ini

Một số lỗi có thể gặp phải

- Thư viện mcrypt không hoạt động dù đã cài đặt thành công, thử cách sau:
sudo mv -i /etc/php5/conf.d/mcrypt.ini /etc/php5/mods-available/
sudo php5enmod mcrypt
sudo service apache2 restart
- Khắc phục thông báo lỗi: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name ....
sudo gedit /etc/apache2/apache2.conf
Thêm vào:
# Include httpd.conf
Include httpd.conf
sudo gedit /etc/apache2/httpd.conf
Thêm vào:
ServerName localhost
sau đó
sudo service apache2 restart
Từ khóa: ubuntu command
  1 Bình luận
Chia sẻ:  

Cài đặt python 2.7.5 trên ubuntu
Cài Một Số Phần Mềm Cần Thiết Và Khắc Phục Một Số Lỗi Trên Ubuntu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây