Cài Đặt Và Tùy Chỉnh Apache, PHP & MySQL Trên Ubuntu

Cài Đặt Và Tùy Chỉnh Apache, PHP & MySQL Trên Ubuntu

Cài đặt apache

sudo apt-get install apache2

Tùy chỉnh Apache

- Khởi động, kích hoạt và ngừng hoạt động của Apache:
sudo /etc/init.d/apache2 start
sudo /etc/init.d/apache2 stop
sudo /etc/init.d/apache2 restart
- Không cho phép Apache tự khởi động cùng hệ thống:
sudo update-rc.d -f apache2 remove
- Thêm Apache vào danh sách khởi động với hệ thống:
sudo update-rc.d apache2 defaults
- Thay đổi thư mục webroot: (Mặc định webroot của Apache là /var/www):
sudo gedit /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf
Sau đó thay đổi DocumentRoot /var/www thành DocumentRoot /home/user/public_html, và <Directory /var/www/> thành <Directory /home/user/public_html/>, Lưu lại thay đổi và khởi động lại Apache. - Tạo site mới:
sudo cp /etc/apache2/sites-available/default /etc/apache2/sites-available/site1
gksu gedit /etc/apache2/sites-available/site1
Thay đổi DocumentRoot /var/www thành DocumentRoot /home/user/public_html và <Directory /var/www/> thành <Directory /home/user/public_html/>. Sau đó lưu lại thay đổi trên file này. Thay đổi mặc định sang site1:
sudo a2dissite default && sudo a2ensite site1
khởi động lại Apache. - Kích hoạt file .htaccess:
gksu gedit /etc/apache2/sites-available/site1
Tìm <Directory /home/user/public_html/>, bên dưới nó hãy thay đổi AllowOverride None thành AllowOverride All.

Cài đặt MySQL

sudo apt-get install mysql-server mysql-client
Bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu mới cho MySQL, mặc định là trống, bạn có thể để trống và nhấn enter.

Cài đặt PHP 5 Và Module Apache PHP 5

sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5
Khởi động lại Apache.

Cài đặt module MySQL cũng như các module khác cho PHP

Tìm các module có sẵn của PHP
sudo apt-cache search php5
Chọn các module để cài đặt:
sudo apt-get install php5-mysql php5-curl php5-gd php5-idn php-pear php5-imagick php5-imap php5-mcrypt php5-memcache php5-ming php5-ps php5-pspell php5-recode php5-snmp php5-sqlite php5-tidy php5-xmlrpc php5-xsl
Sau đó khởi động lại Apache.

Cài đặt phpMyadmin

sudo apt-get install phpmyadmin
Bạn sẽ nhận được câu hỏi sau: web server to reconfigure automatically: nhập apache2
Configure database for phpmyadmin with dbconfig-common? nhập No
Sau đó bạn có thể truy cập http://localhost/phpmyadmin để vào phpmyadmin, nếu truy cập bị báo lỗi 404 not found thì có thể sửa bằng cách sau:
# Include Phpmyadmin Config File
Include /etc/phpmyadmin/apache.conf

Tùy chỉnh PHP 5

- Chỉnh sửa file php.ini:
sudo gedit /etc/php5/apache2/php.ini

Một số lỗi có thể gặp phải

- Thư viện mcrypt không hoạt động dù đã cài đặt thành công, thử cách sau:
sudo mv -i /etc/php5/conf.d/mcrypt.ini /etc/php5/mods-available/
sudo php5enmod mcrypt
sudo service apache2 restart
- Khắc phục thông báo lỗi: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name ....
sudo gedit /etc/apache2/apache2.conf
Thêm vào:
# Include httpd.conf
Include httpd.conf
sudo gedit /etc/apache2/httpd.conf
Thêm vào:
ServerName localhost
sau đó
sudo service apache2 restart
Bình luận (1)