Hướng dẫn cập nhật các module NukeViet tương thích với các phiên bản PHP

Tương thích với PHP 7.4

Kiểm tra xem nếu có đoạn kiểm tra chuỗi dạng {} thì đổi thành []. Ví dụ: 
$login{$max}
Cần sửa lại thành 
$login[$max]

 
Bình luận (0)