Khắc phục lỗi RSS trên NukeViet các phiên bản

Khắc phục lỗi RSS trên NukeViet các phiên bản

 
Đối với một số hosting, khi vào khu vực RSS của các module xuất hiện thông báo lỗi và không hiển thị nội dung như ảnh trên, lỗi này do hosting đang sử dụng, có thể khắc phục nhanh bằng cách mở file includes/core/theme_functions.php tìm và xóa đoạn code sau:
$encoding = "none";

if( nv_function_exists( 'gzencode' ) )
{
 $encoding = strstr( $_SERVER['HTTP_ACCEPT_ENCODING'], 'gzip' ) ? 'gzip' : ( strstr( $_SERVER['HTTP_ACCEPT_ENCODING'], 'deflate' ) ? 'deflate' : 'none' );

 if( $encoding != 'none' )
 {
 if( ! strstr( $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'], 'Opera' ) && preg_match( '/^Mozilla\/4\.0 \(compatible; MSIE ([0-9]\.[0-9])/i', $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'], $matches ) )
 {
 $version = floatval( $matches[1] );
 if( $version < 6 || ( $version == 6 && ! strstr( $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'], 'EV1' ) ) ) $encoding = 'none';
 }
 }
}

if( $encoding != "none" )
{
 $content = gzencode( $content, 6, $encoding == 'gzip' ? FORCE_GZIP : FORCE_DEFLATE );
 header( "Content-Encoding: " . $encoding );
 header( 'Vary: Accept-Encoding' );
}
Bình luận (2)