Một Số Command Cần Nhớ Trên Ubuntu

- Tạo một file trống:
touch filename
- Cài đặt phần mềm từ file nén:
  • Giải nén:
    tar -zxvf <filename>
  • Chuyển đến thư mục giải nén:
    cd <folder>
  • Cài đặt:
    ./configure 
    make
    sudo make install
- Xóa cả thư mục:
rm -r dir
- Thực thi file .run hay .bin:
chmod +x file-name.run
sudo ./file-name.run
Bình luận (0)