Tiểu Thiên Tinh Kiếm Pháp - Võ Học Cửu Âm Chân Kinh

 Tổng quan:
  • Loại võ học: Võ Học Ẩn Thế
  • Cách nhận: Ẩn thế Tinh Miểu Các
  • Thuộc tính: Thái Cực
  • Sát thương: Ngoại công, Uy lực nội công + Uy lực cận thân
  • Binh khí: Đơn kiếm
  • Số chiêu thức: 8 chiêu
Video trình diễn các chiêu thức:
Thông tin các chiêu thức: (tạm dịch):
01 03 2019 9 23 40 ch
01 03 2019 9 23 50 ch
01 03 2019 9 23 58 ch
01 03 2019 9 22 59 ch
01 03 2019 9 23 11 ch
01 03 2019 9 23 21 ch
01 03 2019 9 23 30 ch
01 03 2019 9 22 44 ch
Bình luận (0)