Hướng dẫn sửa lỗi breadcrumb bị đảo ngược trên NukeViet 4

Hướng dẫn sửa lỗi breadcrumb bị đảo ngược trên NukeViet 4

Lỗi này xảy ra khi nào?

Trên bản NukeViet 4, cụ thể từ các phiên bản  4.0.24 đến 4.3.03 (fix trên NukeViet 4.3.04). Xảy ra chỉ khi thanh breadcrumb quá dài bị tràn khỏi chiều rộng của giao diện, khi breadceumb ngắn thì không bị lỗi này.

Lỗi này liên quan đến giao diện mặc định hoặc các giao diện xây dựng bằng cách copy từ giao diện mặc định.

Cách sửa lỗi

Mở file themes/giao-dien-cua-ban/js/main.js tìm hàm sau
// Breadcrumbs
function nvbreadcrumbs() {
  if (brcb.length) {
    var g = $(".display", brcb).innerWidth() - 40,
      b = $(".breadcrumbs", brcb),
      h = $(".temp-breadcrumbs", brcb),
      e = $(".subs-breadcrumbs", brcb),
      f = $(".show-subs-breadcrumbs", brcb),
      a = [],
      c = !1;
    h.find("a").each(function() {
      a.push([$(this).attr("title"), $(this).attr("href")]);
    });
    b.html("");
    e.html("");
    for (i = a.length - 1; 0 <= i; i--) {
      if (!c) {
        var d = 0;
        b.prepend('<li id="brcr_' + i + '" itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb"><a itemprop="url" href="' + a[i][1] + '"><span itemprop="title">' + a[i][0] + "</span></a></li>");
        b.find("li").each(function() {
          d += $(this).outerWidth(!0);
        });
        d > g && (c = !0, $("#brcr_" + i, b).remove());
      }
      c && e.append('<li itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb"><a itemprop="url" href="' + a[i][1] + '"><span itemprop="title"><em class="fa fa-long-arrow-up"></em> ' + a[i][0] + "</span></a></li>");
    }
    c ? f.removeClass("hidden") : f.addClass("hidden");
  }
}
Thay thế thành 
// Breadcrumbs
function nvbreadcrumbs() {
  if (brcb.length) {
    var g = $(".display", brcb).innerWidth() - 40,
      b = $(".breadcrumbs", brcb),
      h = $(".temp-breadcrumbs", brcb),
      e = $(".subs-breadcrumbs", brcb),
      f = $(".show-subs-breadcrumbs", brcb),
      a = [],
      c = !1;
    h.find("a").each(function() {
      a.push([$(this).attr("title"), $(this).attr("href")]);
    });
    b.html("");
    e.html("");
    for (i = a.length - 1; 0 <= i; i--) {
      if (!c) {
        var d = 0;
        b.prepend('<li id="brcr_' + i + '"><a href="' + a[i][1] + '"><span>' + a[i][0] + "</span></a></li>");
        b.find("li").each(function() {
          d += $(this).outerWidth(!0);
        });
        d > g && (c = !0, $("#brcr_" + i, b).remove());
      }
      c && e.append('<li><a href="' + a[i][1] + '"><span><em class="fa fa-long-arrow-up"></em> ' + a[i][0] + "</span></a></li>");
    }
    c ? f.removeClass("hidden") : f.addClass("hidden");
  }
}
Cụ thể:

Xóa các phần itemscope, itemtype, itemprop trong thẻ <li> được build lại.

Chú ý: Nếu không tìm thấy file themes/giao-dien-cua-ban/js/main.js tức là giao diện của bạn không gặp lỗi này.
Bình luận (0)