Hiển thị báo lỗi khi website bị lỗi 500 internal server error

Đối với phiên bản NukeViet 4.3.02 về sau, khi lỗi trang trắng nếu bật chức năng nhà phát triển lỗi sẽ hiển thị trừ một số trường hợp bị 500 internal server error có thể thực hiện theo cách sau để hiển thị:
Mở file index.php ở thư mục gốc của website tìm dòng define('NV_SYSTEM', true);, thêm xuống dưới dòng đó:
register_shutdown_function("fatal_handler");
function fatal_handler()
{
    $error = error_get_last();
    if ($error !== NULL) {
        echo('<pre><code>' . print_r($error, true) . '</code></pre>');
    }
}
Khi có lỗi hệ thống sẽ hiển thị lỗi trên màn hình, quản trị tiến hành chép nội dung lỗi để gửi hỗ trợ đồng thời xóa đoạn code vừa chèn vào.
Bình luận (3)