Hướng dẫn xử lý lỗi vendor sau khi cập nhật NukeViet 4

Nếu bạn đã cài đặt Composer thì chuyển sang bước 2, nếu chưa cài đặt thì bắt đầu từ bước 1 bên dưới.

1. Chuẩn bị các phần mềm

Sau khi cài đặt, mở CMD lên đánh lệnh composer --version nếu hiện lên dạng Composer version 2.0.4 2020-10-30 22:39:11 là bạn đã thành công.

2. Khắc phục lỗi vendor

  • Tải toàn bộ code website của bạn về máy tính cá nhân nếu có thể hoặc chỉ tải thư mục vendor và file composer.json về. Ví dụ đặt code ở thư mục D:/website-code
  • Xác định các thư viện cài bên ngoài đang bị mất, ví dụ PhpSpreadsheet, PHPWord
  • Mở CMD lên chạy các lệnh sau để cài lại các thư viện đó:
D:
cd website-code
composer require phpoffice/phpword
composer require phpoffice/phpspreadsheet
  • Sau khi cài thành công, upload lại thư mục vendor và file composer.json lên hosting
Bình luận (1)