Sử dụng htaccess để chuyển hướng các liên kết lỗi

Mở file .htaccess trên thư mục gốc của website tìm dòng

#nukeviet_config_end
##################################################################################

Thêm xuống dưới

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
#RewriteBase /
RewriteRule ^news\/page\-2[0-9]+\/$ /error.php?code=404 [R=301,NC,L]
</IfModule>

Lưu ý cách thêm:
Nếu url lỗi của bạn là https://domain.com/vi/news/page-20/ và các trang có số tăng lên thì sửa đoạn

RewriteRule ^news\/page\-2[0-9]+\/$ /error.php?code=404 [R=301,NC,L]

Thành

RewriteRule ^vi\/news\/page\-([0-9]{2,})\/$ /error.php?code=404 [R=301,NC,L]
Bình luận (0)