Khởi chạy NukeViet từ command line

Bài viết này hướng dẫn các nhà phát triển khởi chạy tool cho NukeViet từ command line, rất hữu ích khi chạy các tool xử lý nặng, thời gian lâu.

Để khởi chạy, nhà phát triển sử dụng code như sau:

<?php

/**
 * @Project NukeViet4
 * @Author PHAN TAN DUNG <writeblabla@gmail.com>
 * @Copyright (C) 2020 PHAN TAN DUNG. All rights reserved
 * @License GNU/GPL version 2 or any later version
 * @Createdate Friday, June 12, 2020 21:52:36 GMT+07:00
 */

$php_sapi_name = php_sapi_name();
if (!in_array($php_sapi_name, ['cli', 'litespeed'])) {
    die('You are not using CLI PHP');
}

// Thay đổi cái này để phù hợp với domain chạy, nếu có chạy ssl thì $_SERVER['HTTPS'] = 'off'; đặt là on
$_SERVER['HTTP_HOST'] = 'domain.com';
$_SERVER['HTTPS'] = 'off';

// Sửa cái này nếu chạy ngôn ngữ khác tiếng Việt
$_GET['language'] = 'vi';

// Chỗ này khỏi sửa
$_SERVER['SERVER_NAME'] = 'localhost';
$_SERVER['SERVER_PROTOCOL'] = 'http';
$_SERVER['REQUEST_URI'] = '';
$_SERVER['SERVER_PORT'] = '80';
$_SERVER['PHP_SELF'] = ''; 
$_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'] = '127.0.0.1';
$_SERVER['HTTP_USER_AGENT'] = 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.99 Safari/537.36';

define('NV_SYSTEM', true);
// Nếu file này đặt vào thư mục gốc ngang hàng index.php thì bỏ cái đoạn /..
define('NV_ROOTDIR', str_replace(DIRECTORY_SEPARATOR, '/', realpath(pathinfo(__file__, PATHINFO_DIRNAME) . '/..')));

require NV_ROOTDIR . '/includes/mainfile.php';
require NV_ROOTDIR . '/includes/core/user_functions.php';
if (ob_get_level()) {
    ob_end_clean();
}

// Thực hiện code xử lý tại đây
Bình luận (0)