Kiểm tra session của hosting

Hướng dẫn kiểm tra xem hosting có lỗi session không nếu bị hiện tượng đăng nhập quản trị báo thành công nhưng bị đẩy ra ngay lập tức

Bạn tạo một file có tên session.php đặt ngang hàng với file index.php trên thư mục gốc của website với nội dung sau:

<?php

/**
 * NukeViet Content Management System
 * @version 4.x
 * @author VINADES.,JSC <contact@vinades.vn>
 * @copyright (C) 2009-2021 VINADES.,JSC. All rights reserved
 * @license GNU/GPL version 2 or any later version
 * @see https://github.com/nukeviet The NukeViet CMS GitHub project
 */

register_shutdown_function("fatal_handler");

function fatal_handler()
{
  $error = error_get_last();
  if ($error !== NULL) {
    echo ('<pre><code>' . print_r($error, true) . '</code></pre>');
  }
}

define('NV_SYSTEM', true);

// Xac dinh thu muc goc cua site
define('NV_ROOTDIR', pathinfo(str_replace(DIRECTORY_SEPARATOR, '/', __FILE__), PATHINFO_DIRNAME));

require NV_ROOTDIR . '/includes/mainfile.php';
require NV_ROOTDIR . '/includes/core/user_functions.php';

$sess = $_SESSION;

echo '<pre><code>';

if ($nv_Request->isset_request('checksession', 'session')) {
  echo "Session is: " . $nv_Request->get_title('checksession', 'session', '') . "\n";
} else {
  echo "Set session, reload to check\n";

  $nv_Request->set_Session('checksession', NV_CURRENTTIME);
}

echo htmlspecialchars(print_r($sess, true));
die('</code></pre>');

Sau đó chạy http://domain.com/session.php màn hình sẽ hiển thị Set session, reload to check bạn ấn F5 để load lại trang nếu màn hình hiển thị Session is: ... thì hosting không lỗi session. Nếu màn hình vẫn là Set session, reload to check có nghĩa hosting lỗi session.

Bình luận (0)