Xử lý lỗi Your request is blocked NukeViet

  1. Xóa cache, cookie trình duyệt và thử lại
  2. Thử đổi trình duyệt
  3. Thử tắt proxy của máy truy cập nếu bạn cấu hình proxy
  4. Nếu server cấu hình Reverse Proxy và truy cập site với port khác 80, 443 thêm vào cấu hình
proxy_set_header X-Forwarded-Port 8080;

Trong đó thay 8080 bằng port dùng để truy cập site.

Nếu thử hết các cách đó vẫn không được mời bạn thảo luận bên dưới.

Bình luận (0)