Xử lý một số vấn đề trong NukeViet 4.4.00

Trả lại jquery 3.4.1:
NukeViet 4.4.00 được cập nhật lên Jquery 3.5.0, tuy nhiên bản Jquery này không tương thích với Bootstrap 3.3 đang sử dụng dẫn đến một số lỗi như: Dropdown không đổ xuống, collapse không thể đóng mở. Cách khắc phục: Bạn tải về file jquery.min.js upload đè lên file trên hosting ở thư mục assets/js/jquery 

Xử lý sự cố gửi email:
Nếu website của bạn đang gửi email được và đang để chế độ PHPmail hoặc Linux Mail sau khi cập nhật lên có thể không gửi email được nữa. Bạn cần vào quản trị => Cấu hình gửi mail chọn lại tùy chọn gửi mail đó và nhấp lưu.
Lưu ý:
  • Sau khi nhấp lưu thì có thể bị mất chọn vào phương thức gửi email nhưng vẫn gửi đi được, bạn có thể test ngay bằng nút kiểm tra cấu hình
  • Website đang cấu hình gửi email bằng SMTP thì không bị lỗi này
Lỗi không đăng ký tài khoản được từ block user button:
Tải 2 file: Về chép đè lên hosting
Bình luận (3)