Cho phép $_SERVER['HTTP_AUTHORIZATION'] trong apache

Hướng dẫn mở $_SERVER['HTTP_AUTHORIZATION'] trong apache:

Trong httpd.conf thêm SetEnvIf Authorization "(.*)" HTTP_AUTHORIZATION=$1 hoặc trong thẻ <VirtualHost> thêm dòng đó vào VirtualHost. Khởi động lại apache

Trong .htaccess ở thư mục gốc thêm

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP:Authorization} ^(.*)
RewriteRule .* - [e=HTTP_AUTHORIZATION:%1]
Bình luận (0)