Hướng dẫn khởi chạy cronjob trong NukeViet

Lưu ý: Hướng dẫn này đang áp dụng với NukeViet 4.3
Bước 1: Vào bảng nv4_cronjobs xác định ra row của cron muốn test. Chỉnh lại trường last_time về giá trị 1
Bước 2: Vào thư mục data\logs\data_logs xóa hết các file có dạng cronjobs_xxxxx.txt nếu có
Bước 3: Khởi chạy địa chỉ http://yourdomain.com/?second=cronjobs trong đó thay yourdomain.com bằng tên miền của bạn. Khi khởi chạy địa chỉ này, cron của bạn sẽ được thực thi.

Nếu trong quá trình chạy cron của bạn lỗi cú pháp thì bạn quay trở lại bước 2 để test lại.
Nếu cron của bạn chạy hoàn tất, muốn test tiếp thì bạn thực hiện trở lại từ bước 1.
Bình luận (0)