Kiến Thức Máy Tính

Một số lệnh thông dụng trên Centos

Kiểm tra phiên bản Centos

cat /etc/centos-release

Xóa cache Yum

yum clean all

Kiểm tra dung lượng đĩa

df -hT /home # GiB
df -mT /home # MB

Kiểm tra RAM

free -m

Kiểm tra tốc độ đọc, ghi ổ cứng

dd if=/dev/zero of=1GB.tmp bs=1024 count=1M conv=fdatasync

Kiểm tra CPU

cat /proc/cpuinfo

Kiểm tra login SSH thất bại

last -f /var/log/btmp

Kiểm tra login thành công

last

Kiểm tra xem có bị tấn công đoán pass SSH

cat /var/log/secure | grep 'Failed password' | sort | uniq -c

List các package bắt đầu bằng php

rpm -qa php\* | sort

Xem nhiệt độ hệ thống

yum install lm_sensors
sensors-detect

Xem nhiệt độ CPU, theo dõi nhiệt độ realtime

sensors
watch sensors

Xem nhiệt ổ cứng

hddtemp

Khi gặp lỗi yum update do một số package cũ lỗi, mở thư mục /etc/yum.repos.d trong đó chứa remi, mở file sửa enable=1 thành enable=0

Bình luận (0)